Retur Træets grene

E-mail-Kanal     Slægten     Materialesamling     Kurser     Foredrag     SSF     DHF     Forårsudflugt     Lokalarkivbesøg     Gæstebog/fotoalbum     Hvem forsker hvad     Medlemsmøder     Viborg     Træf-katalog     10-minutter     Internettet     Scanner     Båndoptager     Aftenens Emne

E-mail-kanal
E-mail-kanalen er et ret nyt men meget populært forum i Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen. Det går ud på, at formanden med jævne mellemrum sender nyhedsbreve ud på kanalen. Disse nyhedsbreve kan indeholde praktiske oplysninger, efterlysninger og nyttige links. E-mail-kanalen er en gratis service, der tilbydes medlemmer med e-mail-adresse. Medlemmer uden e-mail-adresse har mulighed for at læse de udsendte meddelelser ved foreningens møder, idet alt udskrives og indsættes i et ringbind. Tilmelding til e-mail-kanalen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen – der også gerne modtager tips om gode links. Klik her (ikke komplet endnu) for at komme til et arkiv med udsendte foreningsmeddelelser.
Tilbage til toppen

Slægten
Forum for Slægtshistorie
er et blad, der udgives 2 gange om året af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Bladet udsendes til alle medlemmer af Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen. I bladet offentliggøres foreningens program - udover dette er der mange interessante artikler og indlæg. Slægtens forlag udgiver endvidere en del hæfter og bøger om slægtsforskning. Tilbage til toppen

Materialesamling
Foreningens ”vidensbank” på Aalborg Stadsarkiv var oprindeligt en blåmalet bogvogn, som tidl. bestyrelsesmedlem Aage Harbo designerede og fremstillede i 19xx. I lang tid kunne ”vognen” rumme alle foreningens materialer, men i forbindelse med den seneste ombygning af Aalborg Stadsarkivs læsesal til ”vidensrummet” skiftede vi ”reol”. Hele vores materialesamling findes nu opstillet på Stadsarkivet – dels i selve vidensrummet ved den højre væg og dels i forrummet ved garderobe/toilet-afdelingen.

Materialesamlingen, der udvides år for år, rummer mange for slægtsforskere uundværlige oplysninger og udgivelser. Materialet er af forskellig karakter: bøger, udklip, efterlysninger, illustrationer og meget andet. Det er til brug på arkivet og må absolut ikke fjernes derfra. Der er lavet en oversigt over samtlige materialer, der jævnligt ajourføres. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til nyindkøb – midlerne dertil findes eksempelvis i kaffekassen, ligesom foreningen meget gerne modtager medlemmernes ”udgivelser” m.v.

Tilbage til toppen

Kurser
Flere af foreningens medlemmer afholder kurser i slægtsforskning. Det drejer sig om en række kurser i brug af edb til slægtsforskning samt kurser i almen slægtsforskning. Kurserne arrangeres af bl.a. FOF i Aalborg. Foreningen er desuden medvirkende til, at der fra tid til anden afholdes kurser i læsning af gotisk skrift – disse kurser arrangeres af FolkeuniversitetetTilbage til toppen

Foredrag
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen holder møde den 1. mandag i hver måned (september-maj) – hver anden måned er der foredrag. Foredragene finder sted i foredragssalen i Haraldslund, Kastetvej 83 i Aalborg. Foredragene vælges på en måde, så både nybegynderen og den erfarne slægtsforsker kan have glæde af dem. De arrangeres ofte i samarbejde med Folkeuniversitet Såfremt foredragsholderen giver tilladelse dertil, optages foredraget på bånd, og disse kan lånes af foreningens medlemmer ved henvendelse til Rasmus Lund Jensen Ved foredragsaftnerne er der mulighed for at købe kaffe og te. Tilbage til toppen

SSF
SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger er den organisation, hvorigennem hovedparten af de slægtshistoriske foreninger i Danmark, bl.a. Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen, samarbejder. SSF udgiver Slægten to gange årligt, arrangerer slægtsforskertræf og kurser, bl.a. det årlige weekendkursus, hvor der er rig mulighed for at møde andre slægtsforskere og fordybe sig i et emne.  Tilbage til toppen

DHF
Foreningen er via sit medlemskab af Sammenslutningen for Slægtshistoriske Foreninger medlem af Dansk Historisk Fællesråd. SSF har fast sæde i organisationens styrelse og samarbejder på den måde med Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og ca. 70 andre historiske organisationer og institutioner. Tilbage til toppen

Forårsudflugt
I en længere periode dannede en forårsudflugt i maj måned afslutning på en sæson. Udflugtsmålene har bl.a. været husmandsstedet i Mosbjerg, Voergaard Slot, Slægtsgårdsarkivet og Landbrugsmuseet på Hessel samt Hjerritsdal Vandmølle og Mariager fjord. Lige for tiden er denne aktivitet indstillet, men bestemt ikke afskaffet. Tilbage til toppen

Lokalarkivbesøg
Lokalarkiverne er i besiddelse af mange kilder, der er vigtige for slægtsforskere. Foreningens medlemmer besøger på egen hånd en række af disse lokalarkiver i forbindelse med deres forskning. Fra tid til anden arrangerer foreningen besøg på et lokalarkiv eller et lidet benyttet arkiv (f.eks. Spejdermuseet eller Aalborg Idrætsarkiv) i området – disse udflugter foregår i privatbiler, hvor samkørsel arrangeres. Tilbage til toppen

Gæstebog/fotoalbum
Foreningens gæstebog og fotoalbum tegner en del af foreningens historie. Gæstebogen sendes rundt blandt de fremmødte medlemmer ved foreningens møder. Fotoalbummet er en samling af de billeder, der tages ved alle foreningens arrangementer. Fotoalbummet medbringes så vidt muligt til medlemsmøder og foredrag, så foreningens medlemmer har mulighed for at kigge i det. Tilbage til toppen

Hvem forsker hvad
Hvem forsker Hvad er en publikation, der udgives en gang om året af SSF i samarbejde med Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie og DIS-Danmark . I Hvem forsker Hvad kan slægtsforskere finde eller søge efter andre med samme forskningsområde. Hvem forsker Hvad indkøbes til rabatpris af Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen og udleveres til alle medlemmer i løbet af efteråret. Vi opfordrer alle til at sætte annonce i Hvem forsker Hvad – dette er gratis, da man via foreningen automatisk er aftager af bogen. Tilbage til toppen

Medlemsmøder
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen holder møde den 1. mandag i hver måned (september-maj) – hver anden måned er det et såkaldt medlemsmøde, der afholdes på Aalborg Stadsarkiv. På medlemsmøderne gives praktiske oplysninger og et medlem holder ”10 minutter”. Desuden gennemgås aftenens emne – det er en grundig gennemgang af et udvalgt aspekt af mulighederne på arkivet. Eksempler på tidligere ”aftenens emne” er: Udvandrerarkivet og Mulighederne i ”buen” på arkivet. På medlemsmøderne er der god mulighed for at snakke slægtsforskning med andre medlemmer, og der kan købes kaffe og te. Tilbage til toppen

Viborg
Landsarkivet i Viborg er uundværligt for slægtsforskeren, og de fleste af foreningens medlemmer tager med mellemrum turen til Viborg. Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen arrangerer et par gange om året aftentur med bus til landsarkivet i Viborg for sine medlemmer. På disse aftenture kan medlemmerne dele sine erfaringer med andre og/eller få hjælp til ”nye” områder af forskningen. I forbindelse med aftenturene arrangeres ofte rundvisning, hvor interesserede får mulighed for at se bag ”kulisserne” på landsarkivet. Andetsteds på denne hjemmeside formidles kontakt mellem medlemmer, der ønsker at følges ad til landsarkivet i Viborg. Tilbage til toppen

Træf-katalog
Siden 1988, da foreningen arrangerede det store landsdækkende Slægtsforskertræf (og dermed udgav træfkataloget for de ca. 200 deltagere), har vi på forskellig vis forsøgt at samle/udgive fortegnelser over medlemmernes forskningsområder. På vognen findes disse oversigter – oftest kaldet ”juletræf-kataloger” – senest dog ”Hvem fusker hvor” udgivet i 1998.  Tilbage til toppen

"10 minutter"
”10 minutter” er et fast indslag på medlemsmøderne. Her melder et af foreningens medlemmer sig som ”foredragsholder” til formanden. ”10 minutter” handler typisk om medlemmernes forskningsområder eller oplevelser med slægtsforskningen, og de giver derfor rig mulighed for at gøre andre opmærksom på, hvad man arbejder med. Tilbage til toppen

"Internettet"
Internettet er et forholdsvis nyt men meget nyttigt hjælpemiddel i forbindelse med slægtsforskning. Der er utallige muligheder, f.eks. søgning i kilder (i Danmark fortrinsvis forarbejdede), og andre hjælpemidler – vi har samlet nogle gode lokale links andetsteds på hjemmesiden. Men vi opfordrer til, at man ved brug af Internettet til slægtsforskning altid må kontrollere de oplysninger, man finder, da der ikke er tale om primærkilder. Finn Jelstrup holder fra tid til anden foredraget Begynd at slægtsforske – begynd på Internettet. på byens biblioteker, og her er der god hjælp at hente for nybegynderen. Tilbage til toppen

"Scanner"
Foreningen har via midler i kaffekassen indkøbt en scanner. Ønsker medlemmer at få materiale (tekst eller billeder) scannet og dermed overført til diskette, kan der tages kontakt til Finn Jelstrup  
Tilbage til toppen

"Båndoptager"
Foreningen har via midler i kaffekassen indkøbt en lille kassettebåndoptager, der – hvis foredragsholderne giver lov – optager vores foredrag på bånd. Efterfølgende udlån til medlemmer, der eks. var fraværende, foregår hos Rasmus Lund Jensen Tilbage til toppen

Aftenens Emne
Ved de medlemsmøder, der afholdes på Aalborg Stadsarkiv, findes ”aftenens emne”, der er en gennemgang mundtligt og så vidt muligt også skriftligt af et ”hjørne” på arkivet. Det kan være foreningens materialevogn, arkivets fotosamling, Gravesens arkiv eller noget helt andet, f.eks omtale af Buchholtz optegnelser De udarbejdede forskrifter samles af Torben Nyhuus og opbevares hos ham i et ringbind, så hvis du ønsker kopi af nogle af dem, kan du kontakte ham pr. e-mail.
Her i arkivet findes de seneste, som kan hentes ved at klikke her. Ønsker du at give forslag til en sådan emnegennemgang, kan du blot kontakte bestyrelsen.
Klik her for at se et arkiv med emner.
Tilbage til toppen